Platform Jeugd: boeiende discussie over Professionele autonomie

Professionele autonomie gaat over de ruimte die je als professional hebt om zelfstandig beslissingen te nemen op basis van je professionele deskundigheid en beroepscode. Platform Jeugd van de NVMW organiseerde 7 maart jl. een discussiebijeenkomst over dit boeiende thema.

Jurja Steenmeijer hield een korte inleiding, waarin zij de uitgangspunten van professionele autonomie uiteenzette. Vervolgens ontstond een zeer interessante discussie; mede gevoed door de inbreng van een casus door een van de aanwezigen en het moreel beraad dat daarover o.l.v. Ruth Spijkerboer werd gehouden. Belangrijke punten uit de discussie waren o.a. waar de grenzen liggen van de professionele autonomie in relatie tot protocollen, regels en regievoering in samenwerkingsverbanden en in relatie tot de opdracht- c.q. werkgever.

De inbrenger van de casus vond dat de spontane collegiale toetsing deze middag veel duidelijkheid gaf over professionele autonomie. In de concrete situatie betreft dat de eigen verantwoordelijkheid om wel of niet een melding bij het AMK te doen vanwege dreigend geweld en verwaarlozing van de opvoeding van een jeugdige cliënt en waar samenwerkingspartners – met meer bevoegdheden - redenen hebben om dat niet te doen.

Een deelnemer vergeleek de bijeenkomst met dat van een congresdag en kwam tot de ontdekking dat de netto winst van deze bijeenkomst in vergelijking met een congres heel hoog is. De vragen, overpeinzingen en feedback bij de ingebrachte casus leverden een grote bijdrage aan ieders bewustwording van hoe je werkt, waar je werkt en hoe je wilt werken. En dan blijkt dit dus vanuit de beroepscode en beroepsethiek te zijn.

Informatie over Professionele Autonomie of Professionele Ruimte in de jeugdzorg: klik hier.

Informatie over Professionele Autonomie of Professionele Ruimte in de jeugdzorg: klik hier.