Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Voortgangsrapportage mei 2013

In juli 2010 is de eerste fase van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg afgesloten. Deze fase van het Actieplan heeft veel resultaten en daarnaast een aantal aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen zijn beschreven in het eindrapport van het Actieplan (juli 2010).

Door het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geld beschikbaar gesteld om deze aanbevelingen uit te werken via een implementatieplan.

In het kader van dit Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vinden in de periode 2011-2013 met financiering van de ministeries van VWS en V&J een aantal activiteiten plaats gericht op de professionalisering van twee beroepsgroepen in de jeugdzorg, te weten gedragswetenschappers en jeugdzorgwerkers. Hierbij wordt voor hen voorzien in een systeem van beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de entree van professionals in de jeugdzorgsector.

Deze voortgangsrapportage

Middels deze voortgangsrapportage wordt een beknopt overzicht geboden van de stand van zaken met betrekking tot de diverse deelprojecten.

Het betreft de volgende deeltrajecten:

 voorbereiding beroepsregisters en beroepsverenigingen;

 verbinden en registreren;

 in lijn brengen scholing en opleidingen met registratievereisten;

 verbetering entree sector.

Daarnaast wordt in deze rapportage ingegaan op de voortgang van het wetgevingstraject, de oprichting van het Kwaliteitsregister Jeugdzorg, de ontwikkelingen rond de transitie jeugdzorg en de vervolgplanning.

Alle genoemde producten zijn te vinden op de website www.professionaliseringjeugdzorg.nl. Op deze website is tevens nadere informatie te vinden over de diverse deeltrajecten.