Nieuw! Bijeenkomsten over werken met de Richtlijnen jeugdzorg

Werken met Richtlijnen in de Jeugdzorg

De beroepsverenigingen in de jeugdzorg NIP- sector Jeugd (psychologen), NVO (pedagogen en onderwijskundigen) en NVMW (hbo social professionals) werken sinds 2011 samen met hun leden aan het project Richtlijnontwikkeling in de Jeugdzorg. Er worden in totaal 14 richtlijnen ontwikkeld over hoe te handelen in geval van bijvoorbeeld ADHD, Crisis- en Uithuisplaatsing, Autisme of Ernstige Gedragsproblemen. De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ook - minstens zo belangrijk – op praktijkkennis van professionals en de mening van cliënten.

Richtlijnen, wat heb ik daar aan?
Richtlijnen maken geen robots van professionals. Een richtlijn helpt jou, als professional in de jeugdzorg, om samen met de cliënt goede afwegingen te maken voor de beste behandeling en begeleiding - in overeenstemming met de beroepscode. Ook voor cliënten zijn richtlijnen belangrijk. Een cliënt moet in de ene gemeente dezelfde keuzes voorgelegd krijgen als in de andere. En bijvoorbeeld niet afhankelijk van zijn woonplaats sneller uit huis geplaatst worden dan ergens anders.

In veel gevallen weet je, bijvoorbeeld uit eerdere ervaringen, zelf precies hoe te handelen in bepaalde situaties. Maar soms weet je dat niet zeker: je kunt als professional niet het hele kennisterrein overzien. Op die momenten bieden de richtlijnen houvast. Maar ook als je wel weet hoe je het beste kunt handelen, kan een richtlijn je daarin bevestigen.

Verplicht?
De per 2014 verplichte beroepsregistratie voor jeugdzorgprofessionals betekent ook dat je onder de beroepscode en het tuchtrecht komt te vallen. Op basis van de beroepscode word je er als professional in de jeugdzorg aan gehouden om naar behoren en op basis van de beschikbare kennis in jouw vakgebied te handelen. Richtlijnen helpen jou hierbij.

Je moet je dan ook tot de richtlijnen verhouden, en je hoort ervan op de hoogte te zijn. In die zin zijn richtlijnen niet alleen behulpzaam, maar in zekere zin ook verplichtend. Soms kan het echter wenselijk zijn om (gemotiveerd) van een richtlijn af te wijken; dit is mogelijk.

Wat doet de NVMW?
De NVMW werkt samen met de andere beroepsverenigingen en het NJI aan de ontwikkeling van 14 richtlijnen in de jeugdzorg. NVMW Bestuurslid Hester de Boer is voorzitter van de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling. Daarnaast zijn vanuit de NVMW diverse leden (via oproepen op de website, LinkedIn, Twitter en nieuwsbrieven) als praktijk- en inhoudelijk deskundigen vanuit het hbo werkveld betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de richtlijnen.

Meer:

Graaf, de, B. (2012, februari). Goed onderbouwde aanbevelingen. Richtlijnen helpen professionals in jeugdzorg bij goede afweging. Maatwerk, 1, 36-38.

www.richtlijnenjeugdzorg.nl
www.nji.nl/richtlijnontwikkeling
www.platformjeugd.com