Nieuw Professioneel statuut voorkomt spanning tussen beroepsethische normen professional en organisatievoorschriften

Het terrein van de jeugdzorg is breed en veelzijdig. Er werken dagelijks duizenden professionals aan een gezamenlijke missie: "In het belang van de jeugdige cliënt, en het systeem daar omheen, vakkundige zorg bieden, zodat de jeugdige veilig kan opgroeien en voldoende ontwikkelingskansen krijgt." Werkgevers en professionals hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk goede kwaliteit van (jeugd)zorg bieden, maar zij hebben verschillende verantwoordelijkheden.

Wetgever
De aanbieder van jeugdzorg is verplicht om verantwoorde jeugdzorg te bieden. De wetgever heeft tevens bepaald dat de jeugdzorgorganisatie de professional in staat moet stellen om volgens zijn beroepsethische normen te kunnen werken. Dat vraagt van de organisatie dat ze de randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg regelt en het werk effectief en efficiënt organiseert. Professionals handelen op hun beurt op de kaders zoals geschetst door de organisatie.

Beroepscode
Zowel jeugdzorgwerkers als gedragswetenschappers in de jeugdzorg zijn via beroepsregistratie of lidmaatschap van een beroepsvereniging gehouden aan de voor hen geldende beroepscode.

Professioneel statuut
Om te voorkomen dat er spanning ontstaat tussen de beroepsethische normen van de professional en de organisatievoorschriften en doelen van de organisatie, wordt aangeraden een professioneel statuut op te stellen of te hanteren. In een professioneel statuut staan globaal de afspraken die organisatie en professional maken om de gezamenlijk ambitie, een uitstekende kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten en gezinnen, te realiseren. Een professioneel statuut borgt de professionele autonomie van professionals. Het geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de organisatie als de professional. In het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg hebben de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW (voorheen NVMW) in samenspraak met Jeugdzorg Nederland een Model Professioneel Statuut ontwikkeld inclusief handreiking. Het model kan gebruikt worden zoals het er ligt, maar het kan ook als basis dienen voor een aan de specifieke organisatie aangepast statuut.

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk is dè beroepsvereniging voor sociale professionals. Vanuit de ruime deskundigheid op het gebied van professionele autonomie, relevante wettelijke kaders (de richtlijnen in de jeugdzorg), de beroepsethische normen van de professional (de beroepscode voor de jeugdzorgwerker) en de context van werkgevers in de jeugdzorg kan de BPSW meedenken om de vraagstukken die met het professioneel statuut aan de orde komen van een antwoord of oplossing te voorzien. Wij kunnen u helpen, ondersteunen en adviseren om de aanpassing en implementatie van het professioneel statuut tot een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van de werkprocessen in een organisatie, ondersteuning bij het aanpassen van het model aan de organisatiestructuur, het adviseren over een implementatiestrategie en het begeleiden van sessies waarin professionals en vertegenwoordigers van de organisatie de dialoog aangaan. Neem voor vragen over het professioneel statuut, de aanpassing en implementatie daarvan vrijblijvend contact op. Gezamenlijk kunnen we de vraag verkennen en een route bepalen voor een doeltreffende en duurzame oplossing.

Meer weten? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. professioneel statuut jeugdzorg