Erkenning voor Kwaliteitsregister Jeugd

Een belangrijke stap is gezet voor professionals binnen de jeugdzorg en de gebruikers van deze zorg. Op 17 november 2014 hebben de staatssecretarissen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie het Kwaliteitsregister Jeugd erkend als enig kwaliteitsregister jeugd, conform artikel 68.a lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg. Daarmee is het doel van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein door het onafhankelijk houden van een register en tuchtrecht een stapje dichterbij gekomen.

Drie beroepsgroepen

Het Kwaliteitsregister Jeugd is er voor beroepsbeoefenaren in het jeugddomein die werkzaam zijn op een hbo- of wo-functie en voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. Voorlopig kunnen de beroepsgroepen psychologen, pedagogen en jeugdzorgwerkers terecht. De bedoeling is echter dat binnen afzienbare tijd ook andere beroepsgroepen werkzaam binnen het jeugddomein zich bij SKJ aansluiten. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet moeten jeugdhulpaanbieders in beginsel werken met professionals die geregistreerd zijn bij het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register.

Kwaliteit

Met de oprichting van SKJ krijgen publiek, gemeenten en zorgaanbieders via het openbare register duidelijkheid over de vakbekwaamheid van de geregistreerden in het Kwaliteitsregister Jeugd. Iedereen die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister heeft een erkende opleiding gevolgd en houdt kennis en vaardigheden op peil via permanente educatie. Tevens richt de stichting een stelsel van tuchtrechtspraak in, waardoor geregistreerde jeugdprofessionals gebonden zijn aan professionele standaarden zoals de voor hen geldende beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.

Website

Vooruitlopend op de officiële erkenning is de website al enkele weken geleden live gegaan. Naast registratie van bovengenoemde professionals kunt u op www.skjeugd.nl informatie en nieuws over beroepsregistratie, accreditatie en tuchtrecht vinden. De komende maanden zal de website gefaseerd operationeel worden voor meer registratie- en accreditatiediensten.

Organisatie

De stichting is opgericht door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Het bestuur wordt gevormd door leden voorgedragen door deze drie beroepsverenigingen. Daarnaast is er een uitvoerend bureau en een raad van advies. In de raad van advies zijn werkgevers, cliënten en belanghebbenden in het jeugddomein vertegenwoordigd.

Wilt u meer weten over het ontstaan van SKJ? Lees dan de voorgeschiedenis