Partners in jeugddomein zetten professionalisering door

De partners in het brede jeugddomein, waaronder de NVMW, investeren de komende jaren opnieuw in de professionalisering van beroepsbeoefenaren. Hiermee willen zij de hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen verder optimaliseren.

‘Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van professionals in het jeugddomein. Hun werk en de beslissingen die zij nemen hebben grote impact op het leven van jeugdigen en hun ouders’, aldus staatssecretaris Van Rijn 25 februari j.l. tijdens de presentatie van de resultaten die in de jeugdzorg zijn gerealiseerd en de afspraken over professionalisering die partners nu gezamenlijk voor het jeugddomein hebben gemaakt.

‘Daarom is het belangrijk dat zij blijvend aan hun professionaliteit werken. Daarin zijn nu belangrijke stappen gezet en er wordt ambitieus verder gewerkt. Werkers in de jeugdhulp kunnen trots zijn op hun vak!’

De afgelopen jaren hebben partijen al veel geïnvesteerd in professionalisering. In de jeugdzorg is beroepsregistratie voor hbo-ers en wo-ers in het Kwaliteitsregister Jeugd gerealiseerd en daarmee ook binding aan professionele standaarden en het tuchtrecht. In andere branches in het jeugddomein (jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) is professionalisering gestimuleerd door onder andere herijking van competentieprofielen en bijscholen van professionals. Voor een deel van de professionals bestond registratie in het BIG-register al langer als instrument om de kwaliteit te bevorderen.

Registratie en tuchtrecht voor jeugdzorgprofessionals een feit
Met het Actie- en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg (2007-2014) heeft de jeugdzorg gewerkt aan registratie van jeugdzorgprofessionals en randvoorwaarden voor continu leren en ontwikkelen. Een belangrijk resultaat is dat geregistreerde professionals zich verbinden aan de beroepscode en de geldende richtlijnen en daarover verantwoording afleggen in het kader van het tuchtrecht. Om geregistreerd te worden (en te blijven) werken professionals continu aan hun professionaliteit. ‘Ook de hulp in het gedwongen kader moet aan de hoogste eisen voldoen en daarom moeten professionals hun vak goed bijhouden’, aldus staatssecretaris Teeven.

Leven lang leren
Met de Jeugdwet wordt beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het al langer bestaande BIG-register geïntroduceerd als instrument om verantwoorde hulp te borgen in het brede jeugddomein (jeugdzorg, jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening). In het Kwaliteitskader Jeugd hebben partijen gezamenlijk uitgewerkt wat dit in de praktijk betekent.

Als vervolgstap investeren alle partners in het brede jeugddomein de komende jaren verder in professionalisering, met als doel de best mogelijke hulp en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezinnen verder te optimaliseren. Brancheorganisaties, beroepsverenigingen gemeenten, onderwijs- en cliëntenorganisatie in het brede jeugddomein voelen een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een werkklimaat te creëren waarin ‘leven lang leren’ centraal staat en het vanzelfsprekend is dat professionals continu werken aan hun professionaliteit. Dit vraagt, naast realiseren van beroepsregistratie, ook om het verder toerusten van professionals op hun nieuwe rol in het jeugddomein.


Verder lezen
Meer over de professionaliseringsslag die de afgelopen jaren in de jeugdzorg is gemaakt, is te vinden in de digitale brochure Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie

Meer over de activiteiten die de komende jaren in het brede jeugddomein worden ondernomen om professionalisering verder te blijven stimuleren is te lezen in het Plan van Aanpak 2015-2018 dat is gemaakt in het kader van het Programma Professionalisering Jeugdhulp.