Nu online: Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp


Hoe neem je samen met ouders en jeugdige besluiten over jeugdhulp?

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming moeten nauw samenwerken met jeugdigen en hun ouders bij het vaststellen van de aard en ernst van hun problemen. Ook moeten professionals samen met jeugdigen en ouders beslissen over de best passende aanpak hiervan. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming, die online is verschenen. Het doel van de richtlijn is te zorgen dat gezinnen tijdig de hulp krijgen die het best bij hen past. De richtlijn is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die wordt ontwikkeld om jeugdprofessionals te helpen bij hun werk.

Samen beslissen
Jaarlijks komen tienduizenden kinderen en jongeren wegens problemen van psychologische, sociale of pedagogische aard in contact met jeugdprofessionals. De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp geeft jeugdprofessionals handvatten om de samenwerkingsrelatie met jeugdigen en hun ouders vorm te geven. Zo kunnen ze samen de hulpvraag verhelderen en beslissingen nemen over de hulpverlening. Eigen regie van gezinnen staat daarbij voorop. Niet alleen omdat het over hun leven gaat, maar ook omdat het leidt tot betere resultaten van de hulp.

Complexe processen snel laten verlopen
De richtlijn helpt professionals om zicht te krijgen op de problemen, op de factoren die ze veroorzaken en/of in stand houden, op krachten binnen het gezin en hulpbronnen binnen hun sociale netwerk, en op de veiligheid van de jeugdige. Ook helpt de richtlijn professionals om een hulpverleningsplan op te stellen in dialoog met ouders en jeugdige. Kennis over wat effectief is gezien de aard en ernst van hun specifieke problemen dient hierbij als basis.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Zowel de ontwikkeling als de invoering van de veertien richtlijnen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren NIP, NVO en BPSW de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

Download de richtlijn
De Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp is voorzien van acht praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. De richtlijn, werkkaarten, onderbouwing en de cliëntversie zijn te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.