SKJ zoekt leden-beroepsgenoten jeugdzorgwerkers voor haar tuchtcolleges

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voert de wettelijk verplichte registratie en toetsing van jeugdprofessionals uit en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in Nederland.

SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein, zoals beroepsverenigingen, werkgevers, cliëntorganisaties en overheden. Een goede samenwerking die essentieel is voor het werk van SKJ binnen een werkveld dat nog volop in ontwikkeling is.

Het tuchtrecht neemt binnen het SKJ-organisatiemodel een bijzondere plaats in. Enerzijds zijn de tuchtcolleges onafhankelijke organen en anderzijds is het bureau van SKJ voorwaardenscheppend en ondersteunend binnen het uitvoerproces van tuchtrechtklachten. SKJ is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit proces en de kwaliteit van de colleges.

De afdeling tuchtrecht, bestaande uit een vast team van secretarissen, werkt nauw samen met de voorzitters van de tuchtcolleges. Samen met de voorzitters en de leden van de tuchtcolleges wordt het tuchtrecht voortdurend uitgebouwd, verfijnd en verder geprofessionaliseerd.

In ieder van de tuchtcolleges hebben er twee rechtsgeleerde leden zitting, waarvan één tevens als voorzitter, en drie leden-beroepsgenoten uit de beroepsgroep waartoe de beklaagde behoort. De voorzitter kan, afhankelijk van de aard van de zaak, evenwel bepalen dat aan de behandeling van een zaak alleen wordt deelgenomen door de voorzitter en twee, in plaats van, drie leden uit de betrokken categorie beroepsbeoefenaren. De colleges worden ondersteund door genoemde secretarissen.

SKJ komt graag op korte termijn in contact met kandidaten, die over de vereiste kwalificaties beschikken voor de functie van:

lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerker,
werkzaam binnen het vrijwillige kader, zoals pleegzorgwerkers en ambulant hulpverleners, als ook in het gedwongen kader, zoals jeugdbeschermers.

• Hij/zij dient te beschikken over acht tot tien jaar werkervaring als jeugdzorgwerker.
• Hij/zij zal zich boven partijen kunnen stellen en een onpartijdig, onafhankelijk oordeel kunnen vellen.
• Hij/zij is een goede vragensteller, die voortdurend op zoek is naar de afwegingen die gemaakt kunnen worden en de goede gronden waarop een beslissing genomen kan worden.
• Hij/zij is consistent, genuanceerd en beschikt over tactische vaardigheden.
• Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met, en kennis van, het jeugddomein.
• Hij/zij kent de rol van teamspeler en heeft een bindende persoonlijkheid.
• Hij/zij heeft ervaring met geschilbeslechting.
• Hij/zij is bereid periodiek bij- en/of nascholing te volgen.

Tijdsbeslag
Het tuchtrecht van SKJ is relatief jong. Zoals het er nu uitziet, houdt het College van Toezicht in beginsel drie à vier keer zitting per maand, tegen één zitting per maand van het College van Beroep. We beschikken over een poule van leden-beroepsgenoten, zodat de zittingen gespreid kunnen worden en de leden niet te zwaar worden belast. Hoorzittingen die betrekking hebben op hulpverleners komen vooralsnog relatief weinig voor, maar we kunnen leden-beroepsgenoten uit verschillende beroepsgroepen tijdens een zitting ook combineren, waarbij de nadruk in het college altijd zal liggen op de beroepsgroep waaruit de beklaagde afkomstig is.

De hoorzittingen worden gehouden in Bilthoven, beslaan een dagdeel en vinden meestal plaats in de middag. Op een hoorzitting worden twee à drie zaken behandeld. Een zaak zal in totaal gemiddeld zes uur tot acht uur in beslag nemen. Dat betreft de voorbereiding thuis, de hoorzitting en tot slot het meelezen en mogelijk corrigeren van de concept beslissing.

Vergoeding
Analoog aan de vergoedingsregeling voor de colleges op grond van de Wet BIG (medisch tuchtrecht) ontvangt het lid-beroepsgenoot conform de vacatieregeling van SKJ € 180,00 vacatiegeld voor de behandeling van de tuchtklacht per zaak, waarin een eindbeslissing wordt gegeven. Daarnaast kunnen reiskosten worden gedeclareerd.

Nadere inlichtingen
Deze kunt u verkrijgen bij Caroline Abbing, stafmedewerker juridische zaken SKJ. Telefoonnummer: 030 – 3036470, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Solliciteren
Indien u belangstelling heeft voor bovengenoemde vacature wordt u verzocht voor
3 maart 2017 te reageren door een curriculum vitae, motivatie en pasfoto te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook schriftelijk reageren naar:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg
T.a.v. secretariaat SKJ
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven