Procedure verenigingstuchtrecht

De klacht

Voor klachten over een Jeugdzorgwerker die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg kan terecht bij SKJeugd.


Een klacht over een Jeugdzorgwerker die lid is van de BPSW kan gestuurd worden naar het College van Toezicht (zie contact). Het College van Toezicht van de BPSW is niet bevoegd klachten tegen andere professionals dan BPSW-leden in behandeling te nemen. Het is dus belangrijk om te weten of jeugdzorgwerkers lid zijn van de BPSW of geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg.

De klacht bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

- De naam, voornamen en het adres van de klager.
- Een omschrijving van de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust.
- De naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd.

Werkwijze College van Toezicht
Aan de hand van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak beoordeelt het College van Toezicht of een klacht ontvankelijk is. Zo ja, dan toetst het college de klacht aan de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Hierin staan richtlijnen, waarden en normen voor het beroepsmatig handelen van jeugdzorgwerkers vermeld. Het college beoordeelt of de betrokken professional de regels uit de beroepscode heeft overtreden en of daar sancties aan verbonden worden, en communiceert hierover aan de klager en aan degene die wordt aangeklaagd.

Maatregelen
Het college kan (een of meer van) de volgende maatregelen opleggen:

- Waarschuwing.
- Berisping.
- Verwijdering uit het beroepsregister Registerplein (voorheen BAMw)
- Schorsing van het lidmaatschap van de BPSW voor de termijn van ten hoogste één jaar.
- Royement als lid van de vereniging.

Klagers en beklaagden kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep.

Werkwijze College van Beroep
De werkwijze van het College van Beroep is als volgt:

Aan de hand van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak beoordeelt het College van Beroep of het beroep ontvankelijk is. Zo ja, dan toetst het college het beroepschrift en de klacht (opnieuw) aan de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Hierin staan richtlijnen, waarden en normen voor het beroepsmatig handelen van jeugdzorgwerkers vermeld. Het college beoordeelt of de betrokken professional de regels uit de beroepscode heeft overtreden en of daar sancties aan verbonden worden, en communiceert hierover aan de klager en aan degene die wordt aangeklaagd. Uitspraken van College van Toezicht en College van Beroep worden geanonimiseerd  onder jurisprudentie geplaatst.