Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW het platform en het netwerk van social professionals. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker staat, als zelfstandige beroepscode, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders. En is een praktisch te gebruiken en te toetsen ethische leidraad voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker.

Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en Phorza, de voormalige vereniging voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies. Deze uitgave is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2012
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,-  euro
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? Klik hier

Beroepscode voor de maatschappelijk werker

Collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker

In deze herziene Beroepscode zijn de collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker opnieuw vastgelegd.

Eerste uitgave van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker, 1962. Vorige herziene uitgave, 1999.  Deze volledig herziene uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVMW op 30 juni 2010. Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Leden ontvangen een Beroepscode gratis in het welkomstpakket. ISBN- 987-90-70620-26-4.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2010 (volledig herziene uitgave)
Ledenprijs: 7,- euro (Leden ontvangen 1 exemplaar kosteloos bij aanvang lidmaatschap)
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Niet mogelijk, wel in te zien als online bladerbrochure.
Bestellen?
Klik hier.

Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker

Ethische leidraad

De eerste oplage van de beroepscode voor de sociaal agogisch werker en het intern tuchtreglement verscheen in 2010, toen de bestaande beroepscode werd geactualiseerd en het intern tuchtreglement werd gerealiseerd. Dit gebeurde nog onder verantwoordelijkheid van Phorza, de toenmalige beroepsorganisatie voor werkers in de sociaal agogische sector.  Deze tweede editie kent geen inhoudelijke wijzigingen, maar is wel in een geheel nieuw jasje gestoken. De uitgave is samengesteld door Jan Ebskamp en van een voorwoord voorzien door Afra Groen.

Uitgegeven door: NVMW (ISBN 978-90-70620-27-1)
Jaar: 2013
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Helaas niet mogelijk, maar wel hier digitaal in te zien.
Bestellen? Klik hier

Beroepsethiek als kompas in de Jeugdzorg

Een toelichting op de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsethiek als kompas voor de jeugdzorg is geschreven voor gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Deze uitgave is vervolgens bewerkt voor jeugdzorgwerkers door de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers én jeugdzorgwerkers, de NVMW.

Deze uitgaven zijn tot stand gekomen in het kader van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg en het daaruit voortgekomen Implementatieplan. Het actieplan heeft tot doel om professionals in de jeugdzorg optimaal op te leiden, toe te rusten en te faciliteren, zodat hun autonomie, vakbekwaamheid en beroepstrots worden versterkt. Middelen daarbij zijn beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,-  euro
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming van deze competenties. Deze competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs.

Auteur: Vlaar, P.; Kluft, M.; Liefhebber, S.;

Uitgegeven door: Movisie i.s.m. de NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier.

De nieuwe professional en de media: 10 Gouden tips in de omgang met de media.

Om professionals slagvaardiger te maken richting de media, en om berichtgeving rondom het vakgebied te verbeteren, geeft de NVMW de brochure 'De Nieuwe professional en de media' uit.  In het boekje staan 10 gouden tips in de omgang met de media. Ook leert de lezer het maximale  uit een interview te halen, en een goed persbericht op te stellen. Alvast een gouden tip op het gebied van privacy en geheimhoudingsplicht: sla geen deuren dicht!

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: 10,- euro of kosteloos als PDF.
Niet-ledenprijs: 20,- euro of 10,- euro als PDF.
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen? Klik hier.

Handreiking Geheimhouding & Privacy

In 2010 was de uitgave Geheimhouding & Privacy nog een op zichzelf staande publicatie van de NVMW. Nu is de volledig herziene uitgave onderdeel van een totaalpakket met masterclasses en een online webdossier met veelgestelde vragen voor leden (inloggen noodzakelijk). Alle teksten zijn afgestemd op de nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker (2010) en huidige wetgeving. De nadruk in deze versie ligt op bemoeizorg, verwijsindex risicojongeren en eigenstandige verantwoordelijkheid professionals.
 

Let op: De handreiking 'Geheimhouding en Privacy' dateert van vóór 1-1-2015. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die op 1-1-2015 is ingegaan, komt de BPSW in de loop van 2016 met een herziene versie.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2011
Ledenprijs: Reader 10,- euro of kosteloos als PDF.
Niet-ledenprijs: Reader 20,- euro of 10,- euro als PDF.
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen? Klik hier.

Informatieflyer Beroepscode, Tuchtrecht, Beroepsethiek, Privacy & Geheimhouding.

 

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2012
Ledenprijs: n.v.t.
Niet-ledenprijs: n.v.t.
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? n. v.t.

Jeugdzorgwerker

Taken en competenties

Op dit moment is de beroepsuitoefening in de jeugdzorg zo divers dat de herkenbaarheid van de sector in gevaar komt, evenals de samenwerking tussen professionals en de kwaliteit van de hulpverlening. 'Jeugdzorgwerker' bevat het profiel dat is opgesteld om de professionaliteit van de jeugdzorg te versterken en de samenhang in de beroepsuitoefening inzichtelijk te maken.

De auteurs bundelen de taken en competenties van de verschillende sociaal-agogische professionals die opgroei- en opvoedproblemen aanpakken. Zij presenteren een functie- en beroepsoverstijgend profiel dat professionals in de jeugdzorg verbindt en laten zien wat specifiek is aan werken in de jeugdzorg. Het profiel helpt bij het opleiden van professionals die in de jeugdzorg willen werken en biedt handreikingen aan werkgevers om de inzet en ondersteuning van professionals te verbeteren. Auteurs: Zwikker, N., J. van de Haterd, H. Hens en A. Uyttenboogaart.

Uitgegeven door: NJi
Jaar: 2009
Ledenprijs: 13,50 euro
Niet-ledenprijs: 13,50  euro
Downloaden? Helaas niet mogelijk, maar er is wel een digitale informatiebrochure beschikbaar.
Bestellen? Klik hier

Leren dat maatschappelijk werkt

Maatschappelijk werkers hebben een beroep met een belangrijke missie. Zij helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. Hiervoor hebben zij een krachtige beroepsidentiteit nodig. Die stelt hen in staat zelfbewust en vakkundig te reageren op eisen die worden gesteld. Deze eisen zijn vaak spanningsvol. De wethouder wil dat de maatschappelijk werker met een open vizier 'er op af gaat'; de zorgverzekeraar eist een wetenschappelijk bewezen aanpak; de manager verlangt bureaucratische discipline en de cliënt zelf verwacht behartiging van zijn belangen. Het is een hele kunst om met deze tegenstrijdige eisen om te gaan. Dat geldt zeker in een tijd van economische crisis en bezuinigingen. Versterking van de eigen beroepsidentiteit is nu hard nodig. Auteur Dr. Lies Schilder, directeur NVMW.

Uitgegeven door: Eburon Academic Publishers
Jaar: 2013
Ledenprijs: 39,90 euro
Niet-ledenprijs: 39,90 euro
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Sociaal Werkers.

Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is voor de NVMW een belangrijk thema. Sociaal werkers hebben hierin een belangrijke taak.

De tekst van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor maatschappelijk werkers is gebaseerd op de tekst van het algemene basismodel voor een meldcode die het ministerie van VWS heeft opgesteld in samenwerking met vele partijen, waaronder de NVMW. De uitgave is kosteloos in PDF-formaat te downloaden.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier

Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk

Social professionals, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma's. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. In de hectiek van werk- en prestatiedruk is daar te weinig tijd voor.

Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaalagogisch werkers kregen recent een nieuwe beroepscode. Die bieden nieuwe gezichtspunten over de relatie met de eigen organisatie en met de samenleving. In de relatie met de organisatie is dat bijvoorbeeld het aspect van het omgaan met de professionele autonomie van de sociaal werker. Moresprudentie is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen. Kosten 33,50 euro.

'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk' (ISBN 9789006952490) - Auteurs: J. Buitink, J. Ebskamp, R. Groothoff.

Uitgegeven door: Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. in samenwerking met de NVMW.
Jaar: 2012
Ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Niet-ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Van Beroepscode naar Moresprudentie

Belang van het werken met beroepsethiek en beroepscode voor de:

- Maatschappelijk werker
- Sociaalagogisch werker
- Jeugdzorgwerker

In deze brochure bieden we een korte introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het werk als social professional. De brochure geldt ook als een inleiding voor het boek 'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk.'

Uitgegeven door: NVMW en ThiemeMeulenhoff
Jaar: 2011
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? Helaas niet mogelijk.